جلسه جولان با خانم ظرابی زاده در تاریخ ۶ خردادماه ۱۳۹۹