جلسه با کارشناسان فرهنگی نواحی در چهارم تیر ماه ۹۹