بازدید وعرض تبریک شورای اجتماعی محلات از عوامل اداری مدرسه حافظ به مناسبت روز معلم