بازدید از فعالیت های فرهنگی، عمرانی جولان توسط آقای فتحیان