بازدید از فعالیت های فرهنگی، عمرانی جولان بدیع الزمان