سامانه ثبت نام در شورای محله

سامانه ثبت نام شورای اجتماعی محلات

اقشارمدارک مورد نیاز
نماینده ائمه جماعات مساجد محلهتصویر مدرک تحصیلی حوزوی
نماینده بانوان محله
نماینده مجتمع مسکونیتصویر مدرک مدیر ساختمان
نماینده پیشکسوتان محله
نماینده جوانان محله
نماینده فرهیختگان محلهتصویر مدرک ثبت اختراع ، مولف ، مبتکر ، متفکر و …
نماینده تشکل های مردمیتصویر مجوز از سازمان مربوطه
نماینده ایثارگرانتصویر کارت ایثارگری
نماینده هیئت های مذهبیتصویر مجوز هیئت ثبت شده
شهرونده برگزیدهتصویر مدرک شهروند برگزیده
نماینده کاسبین محلهتصویر جواز کسب
نماینده فعالین محله