نشست صمیمی مدیر منطقه سه با اعضای همیاران محله زمین شهری در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۹