نشست صمیمی شهردار محترم همدان و مدیر منطقه چهار با اعضای همیاران محله شهرک الوند در تاریخ هجدهم اسفند ماه ۱۳۹۹