حضور در محله هنرستان و جلسه توجیهی با امام جماعت،هیئت امناء مسجد النبی و معتمدین محله در خصوص اطلاع رسانی و توزیع بروشور و ثبت نام همیاران محله هنرستان