حضور در محله کوی ارم و جلسه با رئیس هیئت مدیره برج صد واحدی ارم در خصوص اطلاع رسانی و توزیع بروشور و ثبت نام اعضای همیاران محله کوی ارم