حضور در سطح محله کوی استادان و متخصصین واطلاع رسانی و توزیع بروشور بین ساکنین و کسبه و ثبت نام اعضای شورای اجتماعی محله کوی استادان