شرکت در جلسه هم اندیشی و تبادل نظر کارشناسان فرهنگی نواحی سه گانه منطقه یک با مدیر اجتماعی شهرداری منطقه یک