جلسه هم اندیشی تشکیل شورای اجتماعی محلات باحضور کارشناسان فرهنگی ،مسئولین نواحی سه گانه ومدیر اجتماعی منطقه دودر سالن جلسات شهریورماه۹۹