برگزاری جلسه هفتگی با ریاست کمیسیون فرهنگی شورای اجتماعی شهر سرکارخانم سلماسی به منظور ارائه گزارش و فراخوان تشکیل شورای اجتماعی محله و بررسی سند محلات