فراخوان تشکیل شورای اجتماعی محلات در محله های سرگذر،تپه هگمتانه،قانطور و شهر ماشین