جلسه با کارگروه بانوان و رابط بهداشت در رابطه با راه های فرهنگ سازی زدن ماسک اهالی منوچهری