فراخوان تشکیل شورای اجتماعی محلات در سطح محله سبدبافان و جلالی