جلسه هم اندیشی مدیران و شهروندان در کوی خضر و مجید آباد