فراخوان تشکیل شورای اجتماعی محلات در محله های اراک، صنعت،سرگذر و خضریان