فراخوان تشکیل شورای اجتماعی محلات در کلیه محلات شهر همدان